Product name
 

โปรดระวัง

ขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพทำการล่อลวง/ หลอกลวง ลูกค้า/ ประชาชนโดยแอบอ้างหรือแสดงตัวเป็นพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท, เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ติดต่อลูกค้า / ประชาชน ให้ทำรายการผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของบริษัท เช่น ทาง Website หรือ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

บริษัทขอเรียนให้ท่านใช้ความระมัดระวังหรือใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ตลอดจนการเปิดเผยรหัสการเข้าถึงระบบต่างๆ ของบริษัท หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบข้อมูล กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

โทร 02-646-3700

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด