Product name
 

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ("บริษัทฯ") เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัว เพราะเหตุนี้บริษัทฯ จึงต้องการให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องบอกบริษัทฯ ว่าท่านเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บริษัทฯ ทราบ โดยระบบข้อมูลของบริษัทฯจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อไม่รวมไปถึงที่อยู่ของผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่บ่งบอกจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย หน้าที่เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น บริษัทฯใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัดปริมาณของผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งบริษัทฯอาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลจากท่านเช่น ชื่อ ที่อยู่ โดยเมื่อบริษัทฯต้องการข้อมูล บริษัทฯจะพยายามแจ้งให้ท่านรู้เมื่อจะเก็บข้อมูลว่าบริษัทฯจะใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร ซึ่งโดยปกติแล้วข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯเก็บนั้น บริษัทฯจะใช้เพื่อตอบข้อสงสัยเมื่อท่านมีข้อสงสัย ในกรณีที่ท่านทำคำสั่งซื้อหรือเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น ในบางครั้ง บริษัทฯอาจให้ข้อมูลกับองค์กรผู้ผลิต หรือผู้บริการ ที่บริษัทฯคิดว่าน่าสนใจสำหรับท่าน ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจสงวนสิทธิ์ใน การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของท่าน

ถ้าท่านลงทะเบียนกับบริษัทฯในเครือผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่าน โดยเทคโนโลยี Cookies อาจถูกนำมาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูล ซึ่ง Cookies เป็นชิ้นส่วนข้อมูลที่สามารถส่งถึง และติดตั้งในระบบของท่านเพื่อให้บริษัทฯทราบทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถตั้งเครื่องของท่านให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ Cookies

ในบางกรณีบริษัทฯอาจจัดทำแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริษัทฯสามารถเข้าใจความต้องการ และข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น เมื่อบริษัทฯออกแบบสอบถาม บริษัทฯจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ ว่าบริษัทฯจะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใดในขณะที่ บริษัทฯทำการรวบรวมข้อมูล

เว็บไซต์ของบริษัทฯอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ โดยบริษัทฯพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ที่มีมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ระดับเดียวกับบริษัทฯในขณะเดียวกัน บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติ